1. De boeking

De boeking gebeurt telefonisch of via de
website maar wordt pas definitief na de schriftelijke (per mail) bevestiging
door de eigenaar. In de 7 dagen na de boeking kan de huurder kosteloos
annuleren. Na deze periode is het in artikel 7 bepaalde van toepassing.

2. Betalingscondities

Binnen 7 dagen
na bevestiging van de boeking door de huurder via telefoon of website dient 50%
van de huurprijs op de bankrekening van de verhuurder BE98 0013 7079 3993 te
zijn overgemaakt. Wanneer de huurprijs niet binnen gestelde termijn op de
bankrekening van de verhuurder is overgeschreven, wordt de huurovereenkomst
geacht niet tot stand te zijn gekomen. 1 maand voor het verblijf wordt de
overige 50% en de huurwaarborg betaald.

3. Borgsom

Samen met de
huurprijs wordt er door de huurder een borgsom van 500 EUR betaald. De borgsom
wordt na afloop van de overeengekomen verblijfsduur onmiddellijk door de
eigenaar aan de huurder terugbetaald. Een en ander onder aftrek van in artikel
10 opgenomen kosten en de eventuele kosten van toegebrachte schade, defecten
en/of vermissing. De eventuele aftrek gebeurt is in redelijkheid en ter
beoordeling aan de eigenaar (partijbeslissing).

4. Verplichtingen van de verhuurder

De verhuurder
draagt er zorg voor dat het huis op het overeengekomen aankomsttijdstip in goed
verzorgde staat en conform de boekingsbevestiging aan de huurder beschikbaar
wordt gesteld.

5. Verplichtingen van de huurder

De huurder gebruikt het goed zoals een goede huisvader met in
achtneming van de regels rond burenhinder en nachtlawaai.

Aantal personen

In het vakantiehuis is overnachting toegestaan tot maximaal 8 volwassen personen (10 indien er een kind jonger dan 6 jaar en/of 3 jaar verblijft). Uitsluitend de met name genoemde personen met vermelde woonplaats, die door de huurder bij de boeking zijn opgegeven zijn gerechtigd om in het vakantiehuis te overnachten. Elke opgegeven huurder is hoofdelijk gehouden tot het nakomen van de verplichtingen in deze voorwaarden.

Het op enige
wijze creëren van bijkomende slaapplaatsen[plaatsen van extra (lucht)matrassen,
veldbed, tenten, enz…] is ten strengste verboden.

Bij overtreding
van het maximum aantal personen zal additioneel 20% van de huurprijs per extra
persoon verschuldigd zijn, niettegenstaande het recht van verhuurder om de
huurovereenkomst om deze reden onmiddellijk te ontbinden.

Bezoek

Overnachting van
bezoekers is niet toegestaan. Het is niet toegestaan personen in het
vakantiehuis toe te laten, anders dan de huurder en eventueel door hem
aangewezen personen of vrienden, kennissen of familie. Er mag in geen geval
overlast optreden omwonenden en buren. De huurder is verantwoordelijk voor alle
genoemde personen. 

Radio & TV

Het gebruik van
radio of TV dient te gebeuren zodat het anderen niet stoort.  

Wellness

De Wellness  is uitsluitend bestemd tot gebruik door de
opgegeven huurders. Tijdens het gebruik volgen de huurders ten allen tijde de
aanwezige handleiding. Het gebruik van de Wellness gebeurt op eigen risico van
de huurders en de verhuurder is niet aansprakelijk voor enig ongeval of
medische aandoening ten gevolge van het gebruik. Kinderen staan altijd onder
toezicht van hun ouders. Het gebruik van handdoeken in de sauna is o.w.v. hygiënische
redenen verplicht. Deze handdoeken worden door de verhuurder voorzien.

Tuin

De duin
achteraan en naast het huis mag niet worden betreden. In de tuin mag er enkel
gerookt worden indien de daartoe aanwezige asbakken worden gebruikt. Een open
vuur is in alle gevallen verboden. Op de petanquebaan worden geen andere
activiteiten toegelaten. Bij oneigenlijk gebruik worden eventuele kosten van
nivellering verhaalt op de huurder.

Zwembad

Het zwembad is 1,5 meter diep en kan enkel worden gebruikt in overeenstemming met de instructies en gebruiksaanwijzingen van de verhuurder. Het rolluik kan enkel geopend worden met een geheime code die wordt meegedeeld aan de hoofdhuurder (de verantwoordelijke).

Het zwembad kan enkel met geschikte badkledij betreden worden. Er mag noch met kleren, noch met schoenen in het zwembad worden gegaan.

Gebruik van glas of andere breekbare voorwerpen aan en rond het zwembad is verboden. Er zijn onbreekbare glazen aanwezig in de woning. In het zwembad kan geen drank of voedsel worden genuttigd.

De eigenaar kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen in of rond het zwembad. De huurder is steeds verantwoordelijk voor het nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen en is zelf aansprakelijk voor alle mogelijk lichamelijke en materiële schade aan de (mede)huurders, derden en de gehuurde faciliteiten. 

Kinderen tot 12 jaar moeten onder toezicht van een volwassene gebruik maken van het zwembad. Personen zonder zwemdiploma mogen het zwembad slechts betreden met een zwemvest of equivalente veiligheidssystemen.

Er mag niet gelopen worden rond/aan het zwembad.

Wanneer het zwembad niet gebruikt wordt, moet het beschermende rolluik steeds gesloten worden. 

Het Zwembad is seizoensgebonden verwarmd en kan slechts gebruikt worden tussen 15 april en 30 september, en dit steeds afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Overige

Huisdieren zijn bespreekbaar onder voorwaarden. Dit dient in overleg te gebeuren en kan enkel na schriftelijk akkoord van de verhuurder.

De woning wordt verhuurd als vakantiewoning voor vakanties in gezins- en familieverband. De woning in elk geval kan niet gehuurd worden met het oog op feestjes, vrijgezellenweekends en dergelijke.

Het onderverhuren van de vakantiewoning is ten strengste verboden.

Meubels dienen
in het huis te blijven en enkel te worden gebruikt volgens hun functie.

Het vakantiehuis
is rookvrij. In de tuin mag er enkel gerookt worden indien de daartoe aanwezige
asbakken worden gebruikt. Een open vuur is in alle gevallen verboden.

Bij overtreding
van bovengenoemde bepalingen wordt de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang
ontbonden en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd en zal de
waarborgsom toekomen aan de verhuurder.  De
huurder blijft de volledige huurprijs verschuldigd niettegenstaande het recht
van de verhuurder daarbovenop zijn volledige schade te verhalen. Na ontbinding
van de overeenkomst is de eigenaar gerechtigd het gehuurde direct aan een
andere partij te verhuren.

Voorts is het niet toegestaan afgesloten
ruimtes te openen. Bij het verlaten van het vakantiehuis, ook voor korte tijd,
dient het vakantiehuis volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of verlies
van goederen als gevolg van het niet nakomen hiervan zal huurder voor de gehele
schade aansprakelijk worden gesteld. 

6. Aankomst in en vertrek uit het vakantiehuis

Aankomst en
vertrek vinden plaats op de aankomst- en vertrekdata genoemd in de
boekingsbevestiging. Aankomst van de huurder is toegestaan van 17 uur tot 20
uur. Vertrek dient plaats te vinden voor 10.00 uur. 

Bij aankomst
controleert de huurder het vakantiehuis en de directe omgeving

Bij aankomst
controleert de huurder zelf of het vakantiehuis en inventaris compleet en
onbeschadigd zijn. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit
binnen 24 uur na aankomst te melden aan de eigenaar. Deze zal zijn uiterste
best doen het te repareren of te vervangen of aan te vullen.  Na 24 uur is de inventaris definitief en
worden afwijking vermoed door de huurder te zijn veroorzaakt.

Het te
verwachten tijdstip van vertrek dient door de huurder tijdig doorgegeven te
worden aan de eigenaar die samen met de huurder de woning inspecteert. 

De
vakantiewoning wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en
“bezemschoon” opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon
teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele
plaats te worden teruggezet. Bij in gebreke blijven kan (een deel van) de
waarborgsom ingehouden worden. 

Schade, defecten of ontbrekende goederen
dienen direct door de huurder aan de eigenaar te worden gemeld.  Bij gebreke hieraan zal de verhuurder een
partij beslissing nemen over de verschuldigde vergoeding.

7. Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder

Er kunnen door
de huurder geen wijzigingen in een gedane boeking worden aangebracht anders dan
na overleg met en goedkeuring van de verhuurder.

Bij gehele of
gedeeltelijke annulering van de boeking van het verblijf in de vakantiewoning
of beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder, zal geen restitutie van
de huurprijs plaatsvinden. Dit ongeacht of de annulering voor, tijdens of na
het verblijf plaatsvindt. 

Bij latere
betrekking van, of voortijdige beëindiging van het verblijf in het vakantiehuis
blijft de volledige huurprijs verschuldigd. 

8. Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de verhuurder

De verhuurder kan de
huurovereenkomst beëindigen of wijzigen in de volgende gevallen:

a. Bij het niet (tijdig) voldoen
door de huurder van de huurprijs.

 • overmacht, oorlog, staking,
  natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van verhuurder
  of huiseigenaar of hun naaste familie.

Alle door de
huurder betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen zullen binnen
30 dagen na beëindiging aan de huurder geretourneerd worden.

 • wegens omstandigheden die van
  zodanige aard zijn, dat verhuur van het vakantiehuis onmogelijk wordt zoals
  onder andere: diefstal van inventaris, vernielingen aan het vakantiehuis en het
  ongeoorloofd toelaten van personen zoals in artikel 5 omschreven. Indien dit
  aan de huurder te wijten is zullen betaalde bedragen voor nog niet verstreken
  overnachtingen niet geretourneerd worden. 

De verhuurder is
niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de
beëindiging van de overeenkomst.

9. Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

De verhuurder
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

 1. diefstal, verlies of schade,
  van welke aard ook, aan de huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur
  van en het verblijf in het gehuurde vakantiehuis
 2. het onklaar geraken of buiten
  werking stellen van technische apparatuur in het vakantiehuis, tijdelijk uitval
  of storingen van water- en /of energiehuishouding, weg- en /of
  bouwwerkzaamheden in de omgeving van de vakantiewoning.
 3. schade of letsel als gevolg van
  het gebruik van het vakantiehuis, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en
  rond het vakantiehuis. 

De huurder en
opgegeven medehuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of
schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is
van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming
van de huurder in of rond het gehuurde vakantiehuis bevinden. Bij onjuist
gebruik ofin andere staat achterlaten van de gehuurde woning zullen de kosten
aan de huurder worden doorgerekend.

De verhuurder spant
zich in correcte informatie aan de huurder te verstrekken, maar is niet
aansprakelijk voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte
informatie. 

10. Overige

Bed-, bad- en keukenlinnen

Bij het huren van het vakantiehuis zijn
matrassen, matrasbeschermers, kussens, donsdekens en topper inbegrepen. De
tweepersoonsbedden bestaan uit 2x een eenpersoonsboxspring. De
tweepersoonsbedden zijn 1m60 breed. Ofwel 80cm afzonderlijk.

Het huren van het vakantiehuis is exclusief
bed-, bad- en keukentextiel. U kan dit zelf meebrengen of bij ons huren.

 • Set handdoeken: 5 euro per persoon
 • Lakens: 15 euro per persoon

Het reserveren van bed en badlinnen wordt
bij de online boeking doorgegeven

 • Per persoon krijgt u een set badlinnen : twee grote handdoeken,
  kleine handdoeken en 2 washandjes.
 • Beddengoed wordt klaargelegd op de betreffende bedden.

Wanneer er
langer dan een week gehuurd is, vindt zondag wissel van badlinnen plaats.

Eindschoonmaak

De huursom van een vakantiewoning is exclusief eindschoonmaak. 
De prijs voor eindschoonmaak bedraagt 160 EUR.

Afval

Afval wordt gesorteerd in de daartoe aanwezige
vuilbakken (kelder). Restafval wordt verzameld in de grote grijze zakken en
gedeponeerd in de ondergrondse betaalcontainer van de gemeente De Panne (1 EUR
per zak) http://www.depanne.be/product/2334/ondergrondse-betaalcontainers ( de container
op het koningsplein is vlakbij de woning )

Nutsvoozieningen

Bij aankomst worden de meterstanden van de
nutsvoorzieningen genoteerd. Bij vertrek maakt de verhuurder op basis van de
door hem vastgestelde meterstanden een afrekening aan volgende tarieven:

 • Gas: 2€/m³ (gratis vanaf 1 april – 30 september)
 • Elektriciteit: 0,75€/kwh
 • Water: 10€/m³

 DISCLAIMER

Door het maken van een boeking wordt u opgenomen in ons adressenbestand. Als u dit later meer wenst kunt u dat doorgeven via mail. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling bij te kunnen houden. Verder om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en tenslotte om u op de hoogte te houden van onze toekomstige diensten.