1. De boeking

De boeking gebeurt telefonisch of via de website maar wordt pas definitief na de schriftelijke (per mail) bevestiging door de eigenaar. In de 7 dagen na de boeking kan de huurder kosteloos annuleren. Na deze periode is het in artikel 7 bepaalde van toepassing.

2. Betalingscondities

Binnen 7 dagen na bevestiging van de boeking door de huurder via telefoon of website dient 50% van de huurprijs op de bankrekening van de verhuurder BE98 0013 7079 3993 te zijn overgemaakt. Wanneer de huurprijs niet binnen gestelde termijn op de bankrekening van de verhuurder is overgeschreven, wordt de huurovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. 1 maand voor het verblijf wordt de overige 50% en de huurwaarborg betaald.

3. Borgsom

Samen met de huurprijs wordt er door de huurder een borgsom van 500 EUR betaald. De borgsom wordt na afloop van de overeengekomen verblijfsduur onmiddellijk door de eigenaar aan de huurder terugbetaald. Een en ander onder aftrek van in artikel 10 opgenomen kosten en de eventuele kosten van toegebrachte schade, defecten en/of vermissing. De eventuele aftrek gebeurt is in redelijkheid en ter beoordeling aan de eigenaar (partijbeslissing).

4. Verplichtingen van de verhuurder

De verhuurder draagt er zorg voor dat het huis op het overeengekomen aankomsttijdstip in goed verzorgde staat en conform de boekingsbevestiging aan de huurder beschikbaar wordt gesteld.

5. Verplichtingen van de huurder

De huurder gebruikt het goed zoals een goede huisvader met in achtneming van de regels rond burenhinder en nachtlawaai.

Aantal personen

In het vakantiehuis is overnachting toegestaan tot maximaal 8 personen (9 indien er een kind jonger dan 6 jaar verblijft). Kinderen tellen voor het vaststellen van het bewonersaantal als vol persoon. Uitsluitend de met name genoemde personen met vermelde woonplaats, die door de huurder bij de boeking zijn opgegeven zijn gerechtigd om in het vakantiehuis te overnachten. Elke opgegeven huurder is hoofdelijk gehouden tot het nakomen van de verplichtingen in deze voorwaarden.

Het op enige wijze creëren van bijkomende slaapplaatsen[plaatsen van extra (lucht)matrassen, veldbed, tenten, enz…] is ten strengste verboden.

Bij overtreding van het maximum aantal personen zal additioneel 20% van de huurprijs per extra persoon verschuldigd zijn, niettegenstaande het recht van verhuurder om de huurovereenkomst om deze reden onmiddellijk te ontbinden.

Bezoek

Overnachting van bezoekers is niet toegestaan. Het is niet toegestaan personen in het vakantiehuis toe te laten, anders dan de huurder en eventueel door hem aangewezen personen of vrienden, kennissen of familie. Er mag in geen geval overlast optreden omwonenden en buren. De huurder is verantwoordelijk voor alle genoemde personen. 

Radio & TV

Het gebruik van radio of TV dient te gebeuren zodat het anderen niet stoort.  

Wellness

De Wellness  is uitsluitend bestemd tot gebruik door de opgegeven huurders. Tijdens het gebruik volgen de huurders ten allen tijde de aanwezige handleiding. Het gebruik van de Wellness gebeurt op eigen risico van de huurders en de verhuurder is niet aansprakelijk voor enig ongeval of medische aandoening ten gevolge van het gebruik. Kinderen staan altijd onder toezicht van hun ouders. Het gebruik van handdoeken in de sauna is o.w.v. hygiënische redenen verplicht. Deze handdoeken worden door de verhuurder voorzien.

Tuin

De duin achteraan en naast het huis mag niet worden betreden. In de tuin mag er enkel gerookt worden indien de daartoe aanwezige asbakken worden gebruikt. Een open vuur is in alle gevallen verboden. Op de petanquebaan worden geen andere activiteiten toegelaten. Bij oneigenlijk gebruik worden eventuele kosten van nivellering verhaalt op de huurder.

Overige

Huisdieren zijn bespreekbaar onder voorwaarden. Dit dient in overleg te gebeuren en kan enkel na uitdrukkelijk akkoord van de verhuurder.

De woning wordt verhuurd als vakantiewoning voor vakanties in gezins- en familieverband. De woning in elk geval kan niet gehuurd worden met het oog op feestjes, vrijgezellenweekends en dergelijke.

Het onderverhuren van de vakantiewoning is ten strengste verboden.

Meubels dienen in het huis te blijven en enkel te worden gebruikt volgens hun functie.

Het vakantiehuis is rookvrij. In de tuin mag er enkel gerookt worden indien de daartoe aanwezige asbakken worden gebruikt. Een open vuur is in alle gevallen verboden.

Bij overtreding van bovengenoemde bepalingen wordt de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd en zal de waarborgsom toekomen aan de verhuurder.  De huurder blijft de volledige huurprijs verschuldigd niettegenstaande het recht van de verhuurder daarbovenop zijn volledige schade te verhalen. Na ontbinding van de overeenkomst is de eigenaar gerechtigd het gehuurde direct aan een andere partij te verhuren.

Voorts is het niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen. Bij het verlaten van het vakantiehuis, ook voor korte tijd, dient het vakantiehuis volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of verlies van goederen als gevolg van het niet nakomen hiervan zal huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. 

6. Aankomst in en vertrek uit het vakantiehuis

Aankomst en vertrek vinden plaats op de aankomst- en vertrekdata genoemd in de boekingsbevestiging. Aankomst van de huurder is toegestaan van 17 uur tot 20 uur. Vertrek dient plaats te vinden voor 10.00 uur. 

Bij aankomst controleert de huurder het vakantiehuis en de directe omgeving

Bij aankomst controleert de huurder zelf of het vakantiehuis en inventaris compleet en onbeschadigd zijn. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de eigenaar. Deze zal zijn uiterste best doen het te repareren of te vervangen of aan te vullen.  Na 24 uur is de inventaris definitief en worden afwijking vermoed door de huurder te zijn veroorzaakt.

Het te verwachten tijdstip van vertrek dient door de huurder tijdig doorgegeven te worden aan de eigenaar die samen met de huurder de woning inspecteert. 

De vakantiewoning wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Bij in gebreke blijven kan (een deel van) de waarborgsom ingehouden worden. 

Schade, defecten of ontbrekende goederen dienen direct door de huurder aan de eigenaar te worden gemeld.  Bij gebreke hieraan zal de verhuurder een partij beslissing nemen over de verschuldigde vergoeding.

7. Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder

Er kunnen door de huurder geen wijzigingen in een gedane boeking worden aangebracht anders dan na overleg met en goedkeuring van de verhuurder.

Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de boeking van het verblijf in de vakantiewoning of beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder, zal geen restitutie van de huurprijs plaatsvinden. Dit ongeacht of de annulering voor, tijdens of na het verblijf plaatsvindt. 

Bij latere betrekking van, of voortijdige beëindiging van het verblijf in het vakantiehuis blijft de volledige huurprijs verschuldigd. 

8. Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de verhuurder

De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen of wijzigen in de volgende gevallen:

a. Bij het niet (tijdig) voldoen door de huurder van de huurprijs.

 • overmacht, oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van verhuurder of huiseigenaar of hun naaste familie.

Alle door de huurder betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen zullen binnen 30 dagen na beëindiging aan de huurder geretourneerd worden.

 • wegens omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verhuur van het vakantiehuis onmogelijk wordt zoals onder andere: diefstal van inventaris, vernielingen aan het vakantiehuis en het ongeoorloofd toelaten van personen zoals in artikel 5 omschreven. Indien dit aan de huurder te wijten is zullen betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen niet geretourneerd worden. 

De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.

9. Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

 1. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, aan de huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur van en het verblijf in het gehuurde vakantiehuis
 2. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in het vakantiehuis, tijdelijk uitval of storingen van water- en /of energiehuishouding, weg- en /of bouwwerkzaamheden in de omgeving van de vakantiewoning.
 3. schade of letsel als gevolg van het gebruik van het vakantiehuis, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond het vakantiehuis. 

De huurder en opgegeven medehuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in of rond het gehuurde vakantiehuis bevinden. Bij onjuist gebruik ofin andere staat achterlaten van de gehuurde woning zullen de kosten aan de huurder worden doorgerekend.

De verhuurder spant zich in correcte informatie aan de huurder te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. 

10. Overige

Bed-, bad- en keukenlinnen

Bij het huren van het vakantiehuis zijn matrassen, matrasbeschermers, kussens, donsdekens en topper inbegrepen. De tweepersoonsbedden bestaan uit 2x een eenpersoonsboxspring. De tweepersoonsbedden zijn 1m60 breed. Ofwel 80cm afzonderlijk.

Het huren van het vakantiehuis is exclusief bed-, bad- en keukentextiel. U kan dit zelf meebrengen of bij ons huren.

 • Set handdoeken: 5 euro per persoon
 • Lakens: 15 euro per kamer

Het reserveren van bed en badlinnen wordt bij de online boeking doorgegeven

 • Per persoon krijgt u een set badlinnen : twee grote handdoeken, kleine handdoeken en 2 washandjes.
 • Beddengoed wordt klaargelegd op de betreffende bedden.

Wanneer er langer dan een week gehuurd is, vindt zondag wissel van badlinnen plaats.

Eindschoonmaak

De huursom van een vakantiewoning is exclusief eindschoonmaak. 
De prijs voor eindschoonmaak bedraagt 120 EUR.

Afval

Afval wordt gesorteerd in de daartoe aanwezige vuilbakken (kelder). Restafval wordt verzameld in de grote grijze zakken en gedeponeerd in de ondergrondse betaalcontainer van de gemeente De Panne (1 EUR per zak) http://www.depanne.be/product/2334/ondergrondse-betaalcontainers ( de container op het koningsplein is vlakbij de woning )

Nutsvoozieningen

Bij aankomst worden de meterstanden van de nutsvoorzieningen genoteerd. Bij vertrek maakt de verhuurder op basis van de door hem vastgestelde meterstanden een afrekening aan volgende tarieven:

 • Gas: 1€/m³
 • Elektriciteit: 0,55€/kwh
 • Water: 8€/m³

 DISCLAIMER

Door het maken van een boeking wordt u opgenomen in ons adressenbestand. Als u dit later meer wenst kunt u dat doorgeven via mail. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling bij te kunnen houden. Verder om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en tenslotte om u op de hoogte te houden van onze toekomstige diensten.